خرید آنلاین فایل(دانلود تحقیق در موردتمرین خواندن)

دانلود تحقیق در موردتمرین خواندن|50526399|xmq50526399|
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود تحقیق در موردتمرین خواندن

نام فایل : تمرین خواندن


فرمت : .PPT


تعداد صفحه/اسلاید : 39


حجم : 1 مگابایت


تمرین خوا ندن
تأکید بر
لحن،آوا وآهنگ مناسب


سطوح روخوانی
گام اول:
خواندن درست وروان یک متن
گام دوم:
رعایت لحن وآهنگ متن با توجه به شرایط موجود ومتناسب با فضای حاکم بر متن
یک جلسه به آموزش خوا ندن با لحن وآهنگ منا سب اختصا ص داده می شود .فرض بر این است که دانش آموزان تا جلسه ی ششم روخوانی درس را آمو خته باشند و دراین جلسه می توان به آموزش لحن در خواندن پرداخت.
برای آموزش لحن :
ابتدا از چهار دانش آموزکه لحن خواندن متفاوتی دارندبخواهید بند اول درس را به ترتیب بخوانند ودیگران کتاب را ببندند وفقط با دقت گوش کنند.به دانش آموزان بگویید که هر متن، لحن وآهنگ خاصی دارد.متن درس اول ، متن روا یی -داستانی است ؛شما می توانیدبه دانش آموزان بگو یید متن ،داستانی است .لحن متن روایی ،آهنگی نرم وملایم داردکه شنونده را مشتاق ومنتظرشنیدن بقیه ی ماجرا می کند.

نکاتی که در خواندن
متن روایی مهم هستند:
1.درلحن روایی از تک لحنی خواندن متن پرهیز کنید وبه تناسب شخصیت هابه تغییر های مناسب آهنگ توجه کنید.
2. رعایت سرعت مناسب خواندن
در تاثیر گذاری،مهم است.
3.با رعایت دقیق فراز و فرودها ی آوایی متناسب با جریان داستان،حالت کشش وانتظار در شنونده برانگیخته می شود وبا
ایجادگسست های آوایی ووصل و د رنگ های مناسب، اورابه گوش دادن ترغیب می کنیم.
4.کلماتی راکه می خواهیدتاثیرگذارباشند،برجسته کنید.
این مطالب بارعایت «تکیه»اتفاق می افتد.
5.بهتراست درمیانه ی متن ها،حرف (وَ)به صورت _ُخوانده شودتاامتدادآوایی کلام حفظ شود.
رعایت این نکته درخواندن شعرنیزضروری است.
6.مکث کردن ازابزارهای زیبایی لحن درخواندن است که بایدبه آن توجه شود.
مکث برزیبایی خواندن تاثیرمی گذارد.

لحن و آهنگ هاي زبان فارسي
لحن زبان فارسي:
لحن يعني آواز خوش و موزون نوا كشيدن صدا يا اجتماع حالت هاي صدا هاي مختلف (دهخدا ) لحن نحوه ي خواندن وبيان كردن جملات است با توجه به شرايط و فضاي حاكم بر جملات كل متن انواع لحن وآهنگ كلي زبان
فارسي را مي توان عبارت از موارد زير دانست .
لحن ستايشي :
ستايش مخصوص خداوند است وشاعر يا ونويسنده در آن خداوند را به خا طر آفرينش بي همتا قدرت بي نظير والطاف فراوانش مي ستايد . بسياري ازستايش ها را مي توان درد يبا چه ها ومقدمه هاي كتاب هاي نظم ونثر
مشاهده كرد مانند آثار فردوسي وسعدي
....مطالب دیگر:
دیدگاه ها و نظریه های مختلف اضطراب و بررسی انواع آنافسردگی و اضطراب در معلمان زن و بررسی علل آنمبانی نظری و پیشینه تحقیق غرور 96 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش غرورپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه غرورادبیات نظری و پیشینه تجربی غرورماهیت غرور و بررسی مفاهیم مشابه آن در دین اسلامغرور در قرآن و روایات و بررسی مصادیق آنغرور از منظر فیلسسوفان اسلامی و بررسی حکم اخلاقی غرورانواع و اقسام غرور و بررسی ماهیت و درجات آنپاورپوینت آشنایی با ساختمان داخلی زمین و زمان در زمین شناسی در 120 اسلایدمبانی نظری و پیشینه تحقیق تیزهوشی 72 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش تیزهوشیمبانی نظری و پیشینه تحقیق تیزهوشی دانش آموزان 70 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش تیزهوشی دانش آموزانمبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش آموزان تيزهوش 71 صفحهمبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک 55 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثر ماهی بزرگ در حوض کوچکپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اثر ماهی بزرگ در حوض کوچکادبیات نظری و پیشینه تجربی اثر ماهی بزرگ در حوض کوچکتئوری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچکدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی 43 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش کمروییپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه کمروییادبیات نظری و پیشینه تجربی کمرویی